A LABIO COMPANY

The need of analytical innovations

Analytical innovations in Life Science

Labio har utvecklat en världsunik analytisk innovation. Vi förser marknaden med proprietär teknologi inom kromatografi, s.k. GC-UV teknologi. Det är två kombinerade teknologier i ett system. I flera väldokumenterade peer-reviewed publikationer har teknologin bevisats överträffa dagens analoga teknologier. Läkemedelsföretag behöver analytiska metoder som gör att time-to-market kan reduceras vid utveckling av nya läkemedel. Isomerer är kemiska föreningar som har samma identiska kemiska formula, men med olika strukturer. Isomeri är viktigt i klinisk farmakologi och farmakoterapi. Isomeri har skapat en ny framtid för läkemedelsframtagning. Att identifiera strukturella isomerer hjälper läkemedelsbolag att producera säkrare och mer effektiva substitut och nya läkemedel. Många befintliga läkemedel har idag enantiomer som är en av två stereoisomerer som är spegelbilder av varandra och inte överlägsna. Att separera respektive enantiomer kräver extra tid, energi och kapital för läkemedelsbolag. Nya innovativa teknologier skulle reducera denna kostnad för läkemedelsindustrin.

Kromatografi är en separationsmetod som används inom kemin, då speciellt analytisk kemi för att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. Över 15 års tid har Labio utvecklat en proprietär teknik, med ursprung från Linköpings Universitetsjukhus. Tekniken kombinerar gaskromatografi med UV- spektrometri. Tekniken har lett till nya upptäckter inom analytisk kemi och kommer användas för att kunna reducera tiden för läkemedelsframtagning. Den väldokumenterade tekniken har visats sig kunna användas för medicinsk diagnostik. Tekniken är därför patenterad av Labio Medical AB.

Marknaden för kromatografi

We are in the chromatography market, a market valued at $8,706.00 million 2020, increasing with a CAGR of 5,80% to 2030. North America followed by Europe accounts for 70% of the total market share. Demand of new chromatography instruments lead the market, mostly from pharmaceutical companies.

The need of GC-UV

With today´s technologies like GC-MS, quantitative and qualitative analysis is a step-by-step procedure and takes hours to perform. Our technology can perform and analyze within 10 min. Our system is lightweighted and compact and offer a plug-and-play operation. The system is a cost-effective solution and user-friendly for operators. Technological platform -.

Effective drug development by our analytical systems

Pharmaceutical companies need analytical methods that could shorten the time-to-market for developing new drugs. Isomers are compounds with identical chemical formulae, but with different structures. Isomerism is very important in clinical pharmacology and pharmacotherapeutics. Drug isomerism has opened a new era of drug development. Identifying structural isomers helps pharmaceutical companies produce safer and more effective drug alternatives as well as new drugs. Many existing drugs have switched from racemic mixture to one of its isomers. Separating racemic mixtures into their respective enantiomers takes extra time, money and energy for the pharmaceutical industry meaning new innovative technologies would reduce the time to market.

The GC-UV method could be used to characterize leading candidate compounds that will be used in drug development and so see its pharmaceutical ingredients (API). The method could be used in clinical trials for its abilities to separate components and identify any impurities. Our patented GC-UV technology is a game-changer in the process and method development of drug developments in the pharmaceutical production and the stability of the pharmaceutical. The sensitivities are very high in identification limits, detection limits and classification limits. The method is suitable for the identification of structural isomers. Selective analysis can be carried out for most chemical classes.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

We welcome partnerships with companies and academia to explore clinical applications as well as industry for the development of companion diagnostics.

Related Content

Contact us