A LABIO COMPANY

Förorenad luft och hälsorisker

Förorenad luft är en alltmer utbredd hälsorisk som påverkar människors liv i städer över hela världen. Luftföroreningar kan bidra till utvecklingen av luftvägssjukdomar, inklusive lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma och andra relaterade sjukdomar. I denna artikel kommer vi att undersöka hur förorenad luft i städer kan bidra till dessa sjukdomar och vad som kan göras för att minska risken.

Förorenad luft och dess hälsoeffekter

Luftföroreningar består av partiklar, gaser och andra föroreningar som kan inandas och påverka hälsan. De vanligaste föroreningarna är ozon, kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar såsom PM2.5 och PM10. Dessa partiklar är så små att de kan tränga in i lungorna och orsaka skador på lungvävnaden, vilket kan leda till inflammation, andningssvårigheter och andra hälsoproblem.

Forskning har visat att människor som utsätts för höga nivåer av förorenad luft i stadsmiljöer har en ökad risk för att utveckla lungcancer, KOL, astma och andra luftvägssjukdomar. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar förorenad luft omkring 7 miljoner dödsfall per år, varav majoriteten är i låg- och medelinkomstländer.

Luftföroreningar och lungcancer

Lungcancer är en allvarlig sjukdom som kan vara dödlig om den inte behandlas tidigt. Förorenad luft har visat sig vara en bidragande faktor till utvecklingen av lungcancer. Partiklar i luften kan inandas och tränga in i lungorna, vilket orsakar DNA-skador och celldöd. Dessa skador kan leda till utvecklingen av cancer.

En studie publicerad i The Lancet Oncology visade att människor som bor i områden med höga nivåer av luftföroreningar har en ökad risk för lungcancer. Forskare fann att risken för lungcancer ökar med 18% för varje ökning av 5 mikrogram per kubikmeter i PM2.5-nivåerna.

Luftföroreningar och KOL

KOL är en sjukdom som påverkar lungorna och orsakar andningssvårigheter. Det är vanligt bland rökare, men luftföroreningar har också visat sig vara en viktig faktor i utvecklingen av KOL.

En studie från 2017 publicerad i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine visade att människor som bor i områden med höga nivåer av luftföroreningar har en ökad risk för att utveckla KOL. Forskare fann att risken för KOL ökade med 18%.

Luftföroreningar och astma

Astma är en annan vanlig luftvägssjukdom som påverkar miljontals människor över hela världen. Astma orsakar andningssvårigheter, hosta och trängsel i bröstet. Luftföroreningar kan utlösa astmaattacker och göra symtomen värre för personer som redan lider av sjukdomen.

En studie publicerad i Environmental Health Perspectives visade att barn som utsattes för höga nivåer av luftföroreningar under barndomen hade en ökad risk för astma. Forskare fann att risken för astma ökade med 19% för varje ökning av 10 mikrogram per kubikmeter i PM2.5-nivåerna.

Vad kan göras för att minska risken för lungcancer och andra luftvägssjukdomar?

För att minska risken för lungcancer, KOL, astma och andra luftvägssjukdomar som orsakas av förorenad luft behöver samhällen och regeringar vidta åtgärder för att minska luftföroreningarna. Det finns flera sätt att minska föroreningsnivåerna, inklusive:

  • Minska trafikstockningar genom att främja kollektivtrafik, cykling och gång.
  • Främja renare energikällor som sol- och vindkraft istället för fossila bränslen.
  • Reglera utsläpp från industrier och kraftverk.
  • Förbättra byggnaders energieffektivitet för att minska energianvändningen och därmed minska utsläppen.
  • Tidigare diagnostik

Slutsats

Förorenad luft är en alltmer utbredd hälsorisk som påverkar miljontals människor runt om i världen. Luften i stadsmiljöer kan innehålla partiklar och gaser som kan orsaka lungcancer, KOL, astma och andra luftvägssjukdomar. För att minska risken för dessa sjukdomar behöver samhällen och regeringar vidta åtgärder för att minska föroreningsnivåerna. Detta kan uppnås genom att minska trafikstockningar, främja renare energikällor och reglera utsläpp från industrier och kraftverk. Genom att ta dessa åtgärder kan vi minska risken för lungcancer och andra luftvägssjukdomar och förbättra hälsan och livskvaliteten för människor runt om i världen.

Referenser:

Brook, R. D., & Rajagopalan, S. (2010). Particulate matter, air pollution, and blood pressure. Journal of the American College of Cardiology, 56(21), 1760-1762.

Cohen, A. J., Brauer, M., Burnett, R., Anderson, H. R., Frostad, J., Estep, K., … & Murray, C. J. (2017). Estimates and 25-year trends of the

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

We welcome partnerships with companies and academia to explore clinical applications as well as industry for the development of companion diagnostics.

Related Content

Contact us