A LABIO COMPANY

Godkända analyser för klinisk praxis

Vilka utandningsprover finns idag?

Nedan finns de utandningsprover som blivit godkända i kliniska studier som biomarkörer för vissa sjukdomar. Men det behövs mer än enbart kliniska studier för att nå ut till kommersialisering. Mer kommer att beskrivas om bristen på standardiserad utrustning och de brister analysmetoder har som inte gjort att analysmetoderna blivit implementerade. Mellan åren 1997 fram till 2020 har över 700 kliniska prövningar (3) gjorts av, analys av utandningsluften. Ökade studier och prövningar har kunnat genomföras pga. den vetenskapliga dokumentation och framgångar forskningen bidragit med. Data är inhämtat från clinicaltrials.gov. Dessa publikationer omfattar hur diagnostik av utandningsluften kan tillämpas och flertalet av dessa har givit information om uppföljning och resultat. Vissa kategoriserades efter sjukdom och andra efter läkemedelsutveckling.

godkända test utandningsluft
Beskrivning av godkända test.

Biomarkörer och aerosoler

Droppar som vi människor andas ut, är s.k. aerosoler. Dessa aerosoler är ofta inte större än (<5 mikron). Dessa aerosoler kan innehålla icke-volatila metaboliter, proteiner, nukleotider, och virus. I och med att dessa aerosoler kan innehålla så mycket biologisk information, skapar detta nya möjligheter att använda analyserna för flertalet applikationsområden. Det är en stark möjlighet att utifrån den biologiska information som kan hämtas, kan exempelvis analys mot doping och mot olika narkotikapreparat kunna
genomföras. Det är utöver detta en möjlighet att dessutom kunna identifiera en inflammation genom att kunna hitta cytokiner och andra molekyler. Det finns också evidens som påpekar utandningsprover genom RNA och DNA som kan hitta olika patogener. Att hitta dessa aerosoler kan göras kostnadseffektivt och lättillgängligt utan behovet av någon specialkompetens för slutanvändarna. Att genomföra dessa analyser kan göras icke-invasivt och smärtfritt och vara ett komplement till PCR-tester och mer avancerad laboratorieutrustning som GC-MS och andra teknologiska plattformar som GC-UV. I de mindre luftvägarna i djupet av lungorna stängs luftvägarna mot slutet av utandningen, medan vid inandning öppnas luftvägarna och skapar aerosoler.

Hur bildas aerosoler?

Aerosoler bildas i luftvägarna genom den process som kallas (bronchiole fluid film burst). De formar sig alltså när gas bildas i samband med där lunginfektioner bildas. Luftvägarna innehåller gedigen information om vätskorna om de kemiska ämnen som finns aktiva och i och med en utandning kan dessa vätskor bilda mönster i de mindre luftvägarna. Idag kan man genom att använda sig av vätskekromatografi masspektrometri (LC-MS) b.la. kunna identifiera dessa aerosoler och flera applikationsområden kan vara av intresse att upptäcka.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

We welcome partnerships with companies and academia to explore clinical applications as well as industry for the development of companion diagnostics.

Related Content

Contact us