Från analys till svar

GC-MS, är gaskromatografi med masspektrometri. Det är ofta dessa som säljs in till laboratorium för att genomföra biokemiska analyser. Tekniken bygger på att använda sig av stora teknologiska plattformar som inte är anpassade för industriellt bruk. Dessa är dyra och kräver särskild kompetens för att bemanna. För att kunna analysera och realisera en analysmetod till slutkund behöver flera kravspecifikationer ställas på den analytiska instrumentation som väljs, varvid ett GC-MS inte kommer klara de kravspecifikationer som ställs utav marknad och kund.

Målet är att implementera ett analytiskt instrument som är modifierat med en så pass standardiserad insamlingsmetodik som gör att det kan användas i en patientnära miljö. Det första alternativet som ska tänkas att nå detta mål är genom att använda sig av ett kompakt, flexibilitet, och användarvänligt GC-UV instrument som i princip är ett ”plug and play” instrument.

Försäljning laboratorium

Genom tekniken kan omfattande kvalitativ information och identifiering om en kemisk substans kunna göras genom att analysera ett okänt prov. Ett GC-UV instrument kan göras kompakt och lätt genom en konstruktion som ger möjligheter att göra analyser i nära anslutning till provtagningsplatsen. Det blir alltså en möjlighet att ta analytisk kemi från laboratoriemiljö till en patientnära miljö. Konstruktionen ger också en kort uppstartstid och har relativt låga instrumentkostnader. Genom GC-UV teknik fås en mycket hög känslighet vad gäller identifieringsgränser, klassificeringsgränser och detektionsgränser. Tekniken är särskilt lämplig för identifiering av strukturella isomerer.

Förutom organiska föreningar kan även oorganiska föreningar bestämmas med hög känslighet. Selektiv analys kan utföras för de flesta kemiska klasser som till exempel alifatiska aldehyder, pyridiner, naftalener. Genom UV-spektrometri kan en mycket säker identifiering göras i ett annat okänt våglängdsområde.