ETT LABIO FÖRETAG

Vikten av icke-invasiv diagnostik

Diagnostik innan blodprov?

Att kunna detektera sjukdomar i ett tidigare skede än ett blodprov (flytande biopsi) är idag en möjlighet med GC-UV teknik. Målbilden är att implementera en analysmetod som revolutionerar hur sjukdomar diagnosticeras, följs upp och behandlas genom en icke-invasiv lösning som reducerar vårdkostnader och dödsfall. Visionen är att bli en ledande aktör, samarbetspartner inom diagnostik och precisionsmedicin. Genom Labio Medical skapas nya möjligheter att i tidigt skede kunna detektera och analysera s.k. lättflyktiga organiska föreningar (VOCs). Dessa kan vara biomarkörer för vissa sjukdomar som kan påträffas i utandningsluften och därmed finns potentialen att revolutionera en redan trängd sjukvård genom bättre och mer precis diagnosticering. Labio Medical deltar aktivt med projekt och försöker tillsammans med samarbetspartners utveckla och testa nya metoder för att hitta olika sjukdomar genom biokemisk analys där målet är att Labio Medical kan erbjuda produkter och tjänster till akademiska, kliniska och farmakologiska samarbetspartners som vill använda lösningarna för att hitta flertalet biomarkörer.

Dålig andedräkt kan vara symptom på sjukdom

Varje människas andedräkt, eller utandningsluft innehåller mer än bara luft. Luften innehåller över 1,000 olika flyktiga organiska föreningar (VOCs), och även mindre mikroskopiska aerosoler som kommer från lung-och luftvägarna. Dessa två är rika på kroppens biologiska information eftersom de påverkas av den metaboliska processen som sker i kroppen. Att kunna med precision insamla och analysera dessa VOCs i ett tidigt skede och fastställa diagnos är möjligt. I jämförelse med andra metodiker är det möjligt att analysera utandningsluften och få en realbild över cellerna, vävnaderna och mikrobiota (tarmkanalens bakterieflora). Med säkerhet kan alltså detta avslöja en patients hälsa i realtid. Metaboliter relaterar till aktuella symptom på sjukdom. DNA ger ett enkelt avtryck på symptom på sjukdom, medan metaboliterna ger information om det rådande stadiet av celler och vävnad. Förändrad ämnesomsättning påverkar och har direkt inverkan på olika stadier i en sjukdom och uppstår vid olika nivåer av genomiska, transkriptomiska och proteomiska förändringar.

Det är idag viktigt att en patients välmående tas om hand i en klinisk miljö där patientens tyckande är av vikt för vilken typ av screening som genomförs. Man vill reducera den smärta och generella negativa påverkan för långa, smärtsamma och kostsamma procedurer som krävs för att kunna fastställa diagnos i ett så tidigt skede som möjligt. Att analysera utandningsluften genom utandningsprover kan genomföras icke-invasivt, dvs. att ingenting sker invasivt med nålstick eller andra biopsimetoder. Det är då alltså smärtfritt och minimerar de risker som andra invasiva metoder för en patient annars kan åsamka. Det blir också en möjlighet att sänka vårdkostnaderna. Diagnostiken kan med rätt insamlingsmetodik ske utanför en patientnära miljö (om så vill), dvs. på distans då fler kan diagnosticeras med högre frekvens och därmed också leda till en bättre patientvård i en region med höga vårdköer och belastningar på sjukvården. Men då kräver de att utandningsprover görs möjliga genom att först implementera metoden i primärvården.

Varför ska vi tänka på andedräkten?

– VOCs är insamlat från hela kroppens blodcirkulation
– Provsvar via andedräkten är icke-invasivt och smärtfritt
– Biomarkörer i andedräkten kan påvisa flera svåra sjukdomar
– Metaboliter påvisar real hälsa och sjukdomsaktivitet

Kunskap sedan Hippokrates

Sedan antiken har man kunnat påvisa ett samband mellan dålig andedräkt och sjukdomar. Dåvarande doktorer fastställde diagnos genom att känna av en persons andedräkt. Hippokrates beskrev fetor oris och fetor hepaticus om andedräkt och sjukdomsfall. Nu på senare tid har denna lära blivit mer populär och blivit massmedialt uppmärksammad. Ett tydligt exempel om sambandet mellan patienter som har en viss ”fruktig” lukt i andedräkten är de patienter med diabetes ketoacidos. Detta beror på att kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin och detta resulterar därmed i brist på glukos i cellerna som påverkar cellerna att metabolisera fett i stället. Detta ökar produktionen av ketoner, som aceton som därmed påverkar lukten av andedräkten.

Dagens patientnära diagnostik

Idag testar man patienter för sjukdomsfall via blodprov och urinprov. Dessa metoder har begränsningar genom att resultatet från analys av blodprov och urinprov föreligger först relativ lång tid efter det att proverna togs och ännu längre tid efter den specifika händelse inträffade som föranledde provtagningen. Dessa provtagningsmetoder avslöjar heller inte momentana symptom utan enbart mer permanenta. GC-UV tekniken har inte nu nämnda begränsningar och kan dessutom användas för långt fler potentiella diagnoser. Att genomföra diagnostik via utandningsprov leder således till snabbare diagnos innan symptom föreligger och är en bidragande faktor till reducering av vårdrelaterade kostnader och minskade dödsfall av för sen diagnos av nuvarande traditionella metoder.

Vad är VOCs?

Lättflyktiga organiska föreningar är en översättning från Volatile Organic Compounds (VOCs) är gasmolekyler som har ett högt ångtryck i normal rumstemperatur. VOCs skapas av metaboliska förändringar inuti kroppen och produktionen beror till stor del av ämnesomsättningen, där olika sjukdomar kan påverka metaboliska förändringar. Det går alltså att särskilja en persons hälsa utifrån förändrade volymer av VOCs som är representerade i utandningsluften.

Traditionella alternativ för diagnostik är via blod- och urinprov. Mer om VOCs går att läsa genom vår andra artikel som du hittar här.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vi välkomnar samarbeten med andra företag och akademi för att utveckla möjligheterna för kliniska studier.

Relaterat innehåll

Contact us